Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny – czym jest i kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych konkretnego podmiotu gospodarczego uwzględniający informacje dotyczące operacji gospodarczych za poszczególne okresy roku podatkowego.

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie JPK ma na celu ułatwić przedsiębiorcom przekazywanie danych podatkowych do urzędu skarbowego. Pozwoli to jednocześnie na wzrost efektywności i udoskonalenie kontroli skarbowych, a dodatkowo wpłynie na to, że kontrole podatkowe będą przeprowadzane tylko w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w plikach, które przekazywane są drogą elektroniczną.

Dla dużych podmiotów JPK został wprowadzony już w 2016 roku. Od stycznia 2017 roku obowiązek ten dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, natomiast dla mikroprzedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Opublikowany został również zestaw 7 struktur logicznych JPK, który obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Organom podatkowym przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać w okresach miesięcznych w sposób elektroniczny tylko JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Pozostałych dokumentów podatnik nie ma obowiązku przekazywać okresowo, jednak ewidencję taką należy przedstawić i udostępnić na każde wezwanie organu podatkowego.

Kogo uważamy za mikroprzedsiębiorcę?

Od 1 stycznia 2018 roku JPK stanie się wymagalny również dla mikroprzedsiębiorców.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

      • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
      • jego obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 2 milionów euro, lub
      • suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro.

Forma przekazywania JPK organom podatkowym

Przedsiębiorcy zobligowani do składania JPK dla celów podatku VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT mają obowiązek przekazywać rejestry za każdy miesiąc Ministrowi Rozwoju i Finansów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. JPK_VAT można wysłać tylko elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Ważne jest, aby przekazywane pliki były w formacie XML zgodne z wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Potwierdzeniem przesłania pliku będzie otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Ewidencję sprzedaży i zakupu VAT przekazujemy co miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT w okresach kwartalnych w dalszym ciągu mogą pozostać na kwartalnym rozliczeniu, jednak JPK_VAT będą zobowiązani składać co miesiąc.

Za brak przesłania JPK oraz za błędy w rozliczeniach przedsiębiorcy grożą sankcje karno-skarbowe. Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego niezłożenie informacji podatkowej traktowane jest jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny od 10 do 120 stawek dziennych. Stawki te są ustalane indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Źródło: Infor.pl


Elżbieta Szańca